Algemene Voorwaarden

1. Alle contractuele relaties tussen GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba. Sintbernardesseteenweg 224 – 2020 Antwerpen BTW nummer BE 0637.883.480 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan  bvba. Indien GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.

2. Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen…). De leveringsvoorwaarden van GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba zijn beschikbaar in de winkel en zijn integraal van toepassing op alle leveringen met uitsluiting van eventueel andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4. Bij de bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba de offerte op, op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

5. Elke vergissing begaan door GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba, met betrekking tot de goederen geleverd door GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba.

6. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Deze mededeling kan echter plaatsvinden binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de ontdekking van het gebrek voor de kopers die natuurlijke personen zijn en die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun beroepsactiviteit of hun commerciële activiteit (hierna “de Consumenten”). Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op Consumenten. Indien de vorderingen van de koper, niet Consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper, niet Consument, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

7. GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij GENERAL CONSTRUCTIONS SKRTbvba ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

8. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. De facturen zijn bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van GENERAL CONSTRUCTIONS SKRTbvba. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag door een koper anders dan een Consument niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10 %
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 EUR. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba aan de koper verschuldigd zijn.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht

10. GENERAL CONSTRUCTIONS SKRT bvba , met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 224, gebruikt de inlichtingen met een persoonlijk karakter verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. U kan de mededeling bekomen van uw gegevens behandeld door onze zorgen en indien nodig de aanpassing vragen van uw gegevens door ons aan te schrijven op het volgende adres: Sint- Bernardesseteenweg 224 – 2020 Antwerpen